Thông báo số 176/2023/TB-NLG ngày 21/12/2023 về việc ký hợp đồng mua bán Căn hộ dự án Akari City giai đoạn 2 các Block AK7, AK8, AK9.

Việc ký hợp đồng có 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị.
  • Giai đoạn 2: Giai đoạn ký kết hợp đồng.

Trên đây là thông báo, chuẩn bị và thời gian ký hợp đồng mua bán Akari City phase 2.

Thông tin dự án Akari City: https://akari.vn/ https://akari.com.vn/