BỬU SƠN KỲ HƯƠNG

Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Việt Nguyên

Sơn Trung Sư Mệnh Địa Nam Tiền

Kỳ Niên Trạng Tái Tân Phục Quốc

Hương Xuất Trình Sinh Tạo Nghiệp Yên

Đoàn Minh Huyên (Phật Thầy Tây An).

Bửu Sơn Kỳ Hương

Ngọc Trung Niên Xuất

Quân Sự Trạng Trình

Minh Mệnh Tái Sinh

Việt Nam Phục Nghiệp

Nguyên Tiền Quốc Yên

Waterpoint xin được cập nhật bài thơ Phán Thủ “Bửu Sơn Kỳ Hương” rất hay này. Phán thủ là bài thơ đọc ngang dọc đều có nghĩa mà chỉ những bậc siêu phàm mới làm được.